Wij maken Sneek mooier!

In de statuten staat de doelstelling iets vollediger en uitgebreider: behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bekijk hier onze projecten

De stichting is opgericht op 16 juli 1964 op initiatief van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Het museum, waaraan de afdeling Sneker Oudheidkamer is verbonden, behartigde vele jaren de particuliere monumentenzorg in Sneek. Het leek gezien het groeiende aantal taken, goed voor de Sneker monumentenzorg een aparte en zelfstandige instantie in het leven te roepen.

Lees meer >>