ANBI

Sinds 1 januari 2012 is de Stichting erkend als Culturele ANBI. Dit betekent dat over legaten aan de Stichting Oud Sneek geen erfrecht (successierechten) betaald hoeven te worden. En in het kader van de Geefwet mogen schenkingen aan de Stichting Oud Sneek voor 125% worden afgetrokken bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting.

Fiscaal nummer: RSIN  81 05 02 197

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting Oud Sneek verrichten hun functies onbezoldigd.

Doelstelling
In de statuten staat dat het doel van de Stichting als volgt omschreven:

Behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.